Om stiftelsen

Ålands kulturstiftelse r.s räknar sin tillkomst till år 1950 då stiftelsen infördes i stiftelseregistret. Sin bakgrund har stiftelsen i den donation på 1.500.000 dåtida finska mark som år 1949 erhölls av veckotidningssektionen av Svenska Tidningsutgivareföreningen (VECTU).

Stiftelsens ändamål är förvalta donationsmedel och övriga medel som ställs till dess förfogande och använda avkastningen av dem för vetenskapligt forskningsarbete rörande Åland, dess folk, historia, språk, kultur och natur samt för att främja vitterhet och konst. Stiftelsen ska i detta avseende utöva och stöda publikationsverksamhet och arrangera föredrag och sammankomster som är ägnade att sprida kännedom om Åland.

Ålands kulturstiftelses tillgångar utgörs av dess grundfond samt av olika fonder som under åren tillkommit genom generösa donationer och testamentariska förordnanden. Fondernas totala värde uppgår (2019) till ca 3,1 miljoner euro.

Stiftelsens högsta beslutande organ är dess delegation. Nya medlemmar i delegationen kan utses på förslag av sittande medlemmar och styrelsen vid delegationens möten. Stiftelsens löpande verksamhet sköts av dess styrelse bestående av sex medlemmar.

Sina syften förverkligar stiftelsen genom att årligen efter ansökan utdela stipendier ur stiftelsens medel och genom utgivning av olika skriftserier. I stiftelsens huvudserie har hittills publicerats 20 band och i serien ”Meddelanden” 8 band. En betydande uppgift för stiftelsen är utgivningen av serien ”Det åländska folkets historia” som inleddes år 1979. Vidare har stiftelsen publicerat urkundssamlingen ”Internationella avtal och dokument rörande Åland”.

Ålands kulturstiftelse anordnar varje vår och höst ett offentligt föredrag där under åren många kända vetenskapliga forskare, samhällspåverkare och kulturpersonligheter framträtt. Varje vinter ordnas en Carl Ramsdahl-föreläsning inom ämnesområdet åländsk historia eller kulturhistoria.

Stiftelsens styrelse utser årligen mottagaren av det prestigefyllda Ålandsbankens kulturpris.

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsens hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.


Stadgar

Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den 14 januari 1999 och efter ändringar den 4 oktober 2002 och ändringen 17 november 2011.


Styrelsen

Pia Rothberg-Olofsson

Preses

Agneta Eriksson-Granskog

Vice preses

Ben-Erik Alm

Skattmästare

Bertil Johansson

Medlem

Jenni Lucenius

Medlem

Anders Westermark

Medlem

Kenneth Gustavsson

Ersättare

Hanna Hagmark

ErsättareKontakt

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta stiftelsen per e-post [email protected]

Preses och styrelseordförande
Pia Rothberg-Olofsson
+358 (0)457 343 8740
Vice preses
Agneta Eriksson-Granskog
+358 (0)457 344 3300
Skattmästare
Ben-Erik Alm
+358 (0)40 512 3563