Internationella avtal och dokument rörande Åland

På initiativ av Ålands kulturstiftelses styrelse har stiftelsen tagit på sig att samla och ge ut originalen till de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse. Bakgrunden var att den offentliga diskussionen om Ålands särställning både inom och utom landskapet inte sällan grundade sig på ofullständiga referat eller på översättningar som kunde innehålla oklarheter och direkta fel.

Kunskap är grunden för all åsiktsbildning. Genom att ge ut dessa skrifter har stiftelsen velat sprida kännedom om den formella bakgrunden till Ålands särställning och självstyrelse – både utanför Åland och bland ålänningarna själva. Det visade sig att exakta kopior av de flesta originaldokumenten inte fanns på Åland eller ens i Finland. Dokumenten samlades därför ihop med hjälp av bl.a. Förenta Nationernas arkiv, Nationernas Förbunds arkiv och det brittiska statsarkivet Public Records Office.

År 1993 utkom boken med faksimiltryck av originalen och nykontrollerade översättningar till svenska av samtliga dokument och till engelska av dokumenten med original på andra språk än engelska eller franska. En andra utökad upplaga utgavs 2018 i vilken även ingår de dokument som innehåller särbestämmelser om Åland i samband med EU-anslutningen 1994 och Lissabonavtalet 2009.

Samtliga dokument har under 2000-talet getts ut i nykontrollerade versioner som särtryckts på svenska, finska, engelska och franska. Den ursprungliga faksimilupplagan ger möjlighet att kontrollera de översatta texterna mot originalen.

Ansvarig för insamling och redigering av dokumenten har från början varit stiftelsens tidigare vicepreses, professor Peter Wahlberg. Vid redigeringen av den nya upplagan 2018 medverkade även stiftelsens dåvarande preses Lars Ingmar Johansson.

Distributionen av de tryckta versionerna handhas av Ålands landskapsarkiv.