Fonden för åländsk medicinsk forskning

Fonden för åländsk medicinsk forskning har till ändamål att understöda medicinsk forskning rörande Ålands folk. Med medicinsk forskning förstås såväl klinisk som teoretisk forskning samt forskning rörande de livsbetingelser som påverkar människans hälsotillstånd.

De av Thure Nordenfelt 25.11.1997 testamenterade medlen för forskning om Huntingtons sjukdom förvaltas av Ålands kulturstiftelses styrelse som en separat del inom stiftelsens Fond för åländsk medicinsk forskning. Vid ansökan om stipendier ur dessa särskilda medel skall bestämmelserna i fondens stadgar följas.

För medicinsk forskning bör ansökan åtföljas av forskningsplan, meritförteckning, förteckning över publicerade arbeten och förteckning över de två senaste årens beviljade forskningsunderstöd och ändamål.