2009 Lissabonfördraget

Ratificerat av Finlands riksdag 30.09.2008
Bifallet av Ålands lagting 25.11.2009
I kraft fr.o.m. 01.12.2009.

1. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
—————————————————————————————————
SJUNDE DELEN
Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

—————————————————————————————————
Artikel 355
(f.d. artikel 299.2 första stycket och 299.3–299.6 FEG)
Utöver bestämmelserna i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen angående fördragens territoriella tillämpningsområde ska följande bestämmelser tillämpas:

—————————————————————————————————

4. Bestämmelserna i fördragen ska omfatta Åland i enlighet med bestämmelserna i protokoll nr 2 i akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning.

2. Finlands delegations uttalande om Åland

Kortfattat referat från Ständiga Representanternas Kommittés (COREPER) 2298:e möte i Bryssel 2-4 och 7 december 2009.

Finlands uttalande om Åland (på begäran av Finlands delegation):

” Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning fastställdes genom Konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering som undertecknades den 20 oktober 1921.

– Preambeln till protokollet om Åland, bifogat till Finlands anslutningsfördrag, refererar till Ålands speciella ställning enligt internationell rätt.

– Lissabonfördraget ändrar vissa bestämmelser rörande gemensam säkerhets- och försvarspolitik.

– Ikraftträdandet av Lissabonfördraget skall inte påverka tillämpligheten av Konventionen angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering. Protokollet om Åland skall även förbli i kraft.

– Ålands Parlament (Lagtinget) har godkänt ikraftträdandet av den nationella lag som genomför Lissabonfördraget i den utsträckning som Fördraget faller inom landskapets kompetensområde.” ’

Tillbaka