1994 DOKUMENT OM ÅLAND I SAMBAND MED FINLANDS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

1. Finlands begäran och unionens gemensamma ställningstagande om Åland vid anslutningskonferensen till Europeiska unionen

(Översättning enligt den engelskspråkiga originalupplagan)

KONFERENSEN OM ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel, 21 juli 1994 FINLAND CONF SF 20/94

Ärende: Kapitel 29: Övrigt
Unionens gemensamma ställningstagande till Finlands begäran beträffande Ålands ställning (Godkänt vid Rådets möte 21 juli 1994)

a. Finlands begäran

I enlighet med självstyrelselagens bestämmelser måste Finlands regering inhämta Ålands lagstiftande församlings bifall till att anslutningsfördraget tillämpas på Åland. Eftersom ett sådant bifall inte kan tas för givet, har Finland begärt att fördraget inte direkt tillämpas på Åland, och har föreslagit ett tillägg till Artikel 227 EC med detta ändamål (med motsvarande tillägg till Artikel 79 ECSC och 198 EAEC). De föreslagna tilläggen lämnar dock möjligheten öppen för att tillämpa fördragen på Åland, under förutsättning att vissa permanenta undantag skulle fogas till anslutningsfördraget ifall Åland ger sitt bifall.
Samtidigt önskar Finland avge en förklaring som påpekar att Ålands autonomi är konstitutionellt garanterad på basen av Ålands internationellt erkända ställning.
Beträffande det föreslagna protokollet har man från finländsk sida, för att respektera sina konstitutionella skyldigheter gentemot Åland, anhållit om följande undantag:

-Åland skulle bibehålla sin lagstiftningsmakt att fastställa villkoren för rösträtt och valbarhet till den lagstiftande församlingen och till kommunernas fullmäktige. För närvarande är denna rätt begränsad till dem som åtnjuter åländsk hembygdsrätt. Villkoren för erhållande av rösträtt skulle inte diskriminera mellan medborgare på Finlands fastland och medborgare i andra medlemsstater.
-Rätten att äga och besitta jord, etableríngsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster skulle begränsas till fysiska eller juridiska personer som åtnjuter åländsk hembygdsrätt eller sådana som auktoriserats av öarnas behöriga myndigheter.
-Ett permanent undantag från unionens skatteharmonisering för öarna och den färjetrafik som passerar dem.
-Att protokollet innehåller artiklar som skyddar ålänningars rättigheter i Finland och som förpliktar Ålands myndigheter att behandla medborgare från alla medlemsstater lika.

b. Unionens gemensamma ställningstagande

Med beaktande av den särställning som Åland åtnjuter enligt internationell lag, kan Unionen
1) Acceptera att följande artikel skall ingå i anslutningsfördraget:
”Följande insätts i Artikel 227(5) efter littera (a) i Europafördraget och i motsvarande paragrafer av artikel 79 ECSC och 198 EAEC:
Detta fördrag skall inte omfatta Åland. Finlands regering kan dock, genom en förklaring som vid ratifikationen av detta fördrag deponeras hos Italiens regering, anmäla att fördraget skall omfatta Åland i enlighet med de bestämmelser som finns i protokoll X till fördraget om nya medlemsstater till Europeiska unionen som undertecknats den. ”

2) Acceptera att i anslutningsfördraget skall ingå följande protokoll som fastslår de villkor för tillämpning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen som skall gälla på Åland:

PROTOKOLL X OM ÅLAND

(Protokollet ingår i sin slutgiltiga form på nästa sida i denna samling)

3) Föreslå att följande deklaration ingår i slutakten:

Beträffande rösträtt och valbarhet vid kommunala val på Åland, påpekar unionen att
artikel 8 b(1) i Romfördraget tillåter att man bifaller Finlands krav. Om Finland ”i
enlighet med de bestämmelser som finns i protokoll X som förändrar artikel 227 (5) i
fördraget meddelar att fördraget skall tillämpas på Åland” skall unionen inom sex
månader och enligt förfarandet som förutsätts i artikel 8b(1) i fördraget om så är
nödvändigt precisera villkoren för tillämpningen av denna artikeln på Ålands speciella
situation.

4) Acceptera att följande ensidiga förklaring av Finland om Ålands speciella ställning skall ingå i konferensens protokoll:

”Finlands regering påpekar att Ålands autonomi är konstitutionellt garanterad för dess invånare i Finlands regeringsform och i finländsk lagstiftning om autonomin grundad på internationell rätt i enlighet med Nationernas förbunds resolutioner av den 24 och 27 juli 1921, och att Åland har en fastslagen ställning i enlighet med internationell rätt”

5) Följande påpekande skall infogas i konferensens protokoll:

”Unionen förbehåller gemenskapen rätt att, ifall Åland väljer att inte ansluta sig, vidtaga alla de mått och steg som är nödvändiga för att undvika handelsavvikelser och missbruk vid tillämpningen av gemenskapens regler för jordbruksprodukter. Kommissionen skall iakttaga sådana avvikelser och avge vederbörliga förslag till rådet för att råda bot på situationen”.

Tillbaka