1992 Protokoll mellan Ryssland och Finland om giltighet av fördrag

1992

PROTOKOLL MELLAN RYSKA FEDERATIONENS REGERING OCH
REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OM INVENTERING AV DEN
TRAKTATSRÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR DE BILATERALA RELATIONERNA

MELLAN FINLAND OCH RYSSLAND
Ryska Federationens Regering och Republiken Finlands Regering,
har med utgångspunkt att Ryska Federationen är efterträdarstat till Sovjet-
unionen,
och med beaktande av resultaten av konsultationerna i Moskva 23-24 april 1992
och 3-5 juni i Helsingfors beträffande inventering av fördragen mellan republiken Finland
och SSSR.
överenskommit följande:
De fördrag som ingår i bilaga I till detta protokoll är fortfarande i kraft mellan
Republiken Finland och Ryska Federationen.

Uppgjort i Helsingfors den 11 juli 1992 i två likalydande exemplar, ett på ryska och ett på
finska språket.
På Ryska Federationens På republiken Finlands Regerings vägnar

Regerings vägnar
A. Kozarev Paavo Väyrynen
BILAGA I
FÖRDRAG MELLAN SOVJETUNIONEN OCH FINLAND VILKA ÄR I KRAFT MELLAN
RYSSLAND OCH FINLAND
11) 11.10.1940 Fördrag om Ålandsöarna
16.03.1948 Fördrag om ånyo bringande i kraft av fördraget.

Tillbaka