1947 Fredsfördraget i Paris, Ålandsbestämmelser

1947

FÖRDRAG OM FRED MED FINLAND

De Socialistiska Sovjetrepublikernas Union, Det Förenade Konungariket Storbritannien
och Nordirland, Australien, Vitryska Socialistiska Sovjetrepubliken, Kanada,
Tjeckoslovakien, Indien, Nya Zeeland, Ukrainska Socialistiska Sovjetrepubliken, och
Sydafrikanska Unionen, i egenskap av de stater som är i krig med Finland och aktivt förde
krig mot de europeiska fiendestaterna med betydande stridskrafter, i det följande kallade
”de Allierade och Förbundna Makterna”, å ena sidan,
och Finland, å andra sidan;
Har ….. överenskommit att förklara krigstillståndet avslutat och för detta ändamål sluta
detta fredsavtal, och har i enlighet härmed utsett undertecknade befullmäktigade
representanter, vilka, efter att ha framlagt sina fullmakter, och dessa befunnits vara i
ordning, överenskommit om följande villkor:
Artikel 5
Ålandsöarna skall förbli demilitariserade i enlighet med det nu rådande läget.
Artikel 12
1. Var och en av de Allierade och Förbundna Makterna skall inom sex månader efter
undertecknandet av detta fredsavtal meddela Finland vilka av dess före kriget ingångna
bilaterala fördrag med Finland det önskar hålla i kraft eller ånyo sätta i kraft.
Bestämmelser som icke överensstämmer med detta fredsavtal bör dock avlägsnas ur de
förutnämnda fördragen.
2. Alla sådana fördrag om vilka meddelande gjorts på detta sätt skall registreras vid
Förenta Nationernas sekretariat i enlighet med artikel 102 av Förenta Nationernas stadga.
3. Alla sådana fördrag om vilka icke på detta sätt har meddelats anses ha förfallit.
Till bekräftelse varpå undertecknade befullmäktigade representanter har undertecknat
detta fördrag och försett det med sina sigill.
Givet i Paris på ryska, engelska, franska och finska språket denna tionde februari år
nittonhundrafyrtiosju.

Tillbaka