1940 Fördrag mellan Finland och Sovjetunionen om Ålandsöarna

Republiken Finlands regering å ena sidan och de Socialistiska Sovjet-
republikernas Förbunds regering å den andra, vilka önskar befästa grundvalen för sin
trygghet samt för freden inom Östersjön, har ansett det nödvändigt att sinsemellan avsluta
följande fördrag och i sådant avseende till sina befullmäktigade utsett:
Republiken Finlands regering:
Finland utomordentliga sändebud och befullmäktigade minister i Moskva Juho Kusti
PAASIKIVI;
De Socialistiska Sovjetrepublikernas Förbunds regering:
Ordförandeni SSSR-förbundets Folkkommissariers Rådochfolkkommissarie för
utrikesärendena Vjatjeslav Mihailovitj MOLOTOV,
vilka efter att ha utväxlat sina fullmakter, som befunnits i god och behörig form,
överenskommit om följande:
Artikel 1.
Finland förbinder sig att demilitarisera Ålandsöarna, att icke befästa dem samt att icke
ställa dem till främmande staters beväpnade styrkors förfogande.
Detta innebär jämväl, att varken Finland eller övriga stater inom zonen
Ålandsöarna får upprätthålla eller uppföra några som helst anläggningar eller
operationsbaser av militär eller marin art, anläggningar eller operationsbaser för militär
luftkraft eller några som helst andra anordningar avsedda för militära ändamål, samt att
de på öarna befintliga pjäsplattformerna skall demoleras.
Artikel 2.
Under benämningen ”zonen Ålandsöarna” innefattas i detta fördrag samtliga de öar, holmar
och skär som är belägna inom det vattenområde som begränsas av följande linjer:
a) i norr latitudparallellen N 60o 41´,
b) i öster av de räta linjer som successivt sammanbinder följande geografiska punkter:
1) lat 60o 41´,0 N et long. 21o00´,0 O (Gr.)
2) ” 60o 35´,9 N et long. 21o 06´,9 O ”
3) ” 60o 33´,3 N et long. 21o 08´,6 O ”
4) ” 60o 15´,8 N et long. 21o 05´,5 O ”
5) ” 60o 11´,4 N et long. 21o 04´,4 O ”
6) ” 60o 09´,4 N et long. 21o 01´,2 O ”
7) ” 60o 05´,5 N et long. 21o 04´,3 O ”
8) ” 60o 01´,1 N et long. 21o 11´,3 O ”
9) ” 59o 59´,0 N et long. 21o 08´,3 O ”
10) ” 59o 53´,0 N et long. 21o 20´,0 O ”
11) ” 59o 48´,5 N et long. 21o 20´,0 O ”
12) ” 59o 27´,0 N et long. 21o 46´,3 O ”
c) i söder av latitudparallellen 59o 27´N,
d) i väster av de räta linjer, som successivt sammanbinder följande geografiska punkter:

10
13) lat 59o 27´,0 N et long. 27o 09´,7 O (Gr.)
14) ” 59o 47´,8 N et long. 19o 40´,0 O ”
15) ” 60o 11´,8 N et long. 19o 05´,5 O ”
16) Mittpunkten av klippan Märket, lat 60o 18´,4 N et long. 19o 08´,5 O (Gr.) 17) lat .60o
41´,0 N et long. 19o 14´,4 O (Gr.).
Ålandsöarnas territorialvatten anses sträcka sig intill ett avstånd av 3 sjömil från
här ovan avsedda öar, holmar och skär som åtminstone tidvis är synliga över havsytan vid
lågvattenstånd.
Artikel 3.
De Socialistiska Sovjetrepublikernas Förbund tillerkännes rättighet att på Ålandsöarna
upprätthålla ett eget konsulat, vars uppgift förutom sedvanliga konsulatsåligganden är att
övervaka, att de i artikel 1 i detta fördrag fastställda förbindelserna angående
Ålandsöarnas demilitarisering och icke-befästande fullgörs.
Ifall denne konsuläre representant iakttager något som enligt hans åsikt strider mot
bestämmelserna i detta fördrag angående demilitarisering och icke- befästande, är han
berättigad att för vidtagande av gemensam undersökning därom anmäla hos finska
myndigheter genom förmedling av länsstyrelsen i landskapet Åland.
Denna undersökning företas så snabbt som möjligt av en av den finska regeringen
utsedd befullmäktigad samt Sovjetunionens konsuläre representant.
Resultaten av den gemensamma undersökningen upptecknas i ett protokoll
uppgjort i fyra exemplar på finska och ryska, samt meddelas vardera fördragsslutande
partens regering för vidtagande av nödvändiga åtgärder.
Artikel 4.
Detta fördrag träder i kraft så snart det undertecknats och skall därefter ratificeras.
Ratifikationshandlingarna utväxlas i Helsingfors inom tio dagar.
Detta fördrag är uppgjort i tvenne exemplar på finska och ryska språken i staden Moskva
den 11 oktober 1940.
J.K. Paasikivi V. Molotov

Tillbaka