1921c Konvention om Ålandsöarnas ickebefästande och neutralisering

Tysklands President, Hans Majestät Konungen av Danmark och Island,
Estniska Republikens Statschef, Finska Republikens President, Hans Majestät Konungen
av Det Förenade Konungariket Britannien och Irland och av de brittiska besittningarna på
andra sidan haven, Kejsare av Indien, Hans Majestät Konungen av Italien, Lettiska
republikens Statschef, Polske Statschefen och Hans Majestät Konungen av Sverige, vilka
enats om att förverkliga det av Nationernas Förbunds råd i dess beslut den 24 juni 1921
uppställda önskemålet om att sluta en konvention mellan de intresserade makterna
rörande Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering, i syfte att garantera att dessa
öar aldrig kommer att utgöra någon fara ur militär synpunkt,
har för detta ändamål beslutat att utan rubbning av den förbindelse, som
Ryssland åtagit sig i den vid Paristraktaten av den 30 mars 1856 fogade konventionen
rörande Ålandsöarna komplettera innebörden av denna förbindelse
– – – – – – – – –

Artikel 1.

Finland bekräftar, i den mån sådant för dess del må vara erforderligt, den
förklaring Ryssland avgivit uti konventionen av den 30 mars 1856 angående Ålandsöarna,
fogad till Paristraktaten av samma datum, och förbinder sig alltså att
icke befästa den del av den finska skärgården, som benämnes Ålandsöarna.

Artikel 2.

I. Med benämningen Ålandsöarna förstås i denna konvention samtliga de öar,
holmar och skär, vilka äro belägna inom det vattenområde, som begränsas av följande
linjer:
a) i norr latitudparallellen N 60o 41´,
b) i öster av de räta linjer som successivt sammanbinder följande
geografiska punkter:
1) lat. 60° 41´,0 N o. long. 21°00´0 O (Gr.)
2) lat. 60° 35´,9 N o. long. 21° 06´,9 O ”
3) lat. 60° 33´,3 N o. long. 21° 08´,6 O ”
4) lat. 60° 15´,8 N o. long. 21° 05´,5 O ”
5) lat. 60° 11´,4 N o. long. 21° 04´,4 O ”
6) lat. 60° 09´,4 N o. long. 21° 01´,2 O ”
7) lat. 60° 05´,5 N o. long. 21° 04´,3 O ”
8) lat. 60° 01´,1 N o. long. 21° 11´,3 O ”
9) lat. 59° 59´,0 N o. long. 21° 08´,3 O ”
10) lat. 59° 53´,0 N o. long. 21° 20´,0 O ”
11) lat. 59° 48´,5 N o. long. 21° 20´,0 O ”
12) lat. 59° 27´,0 N o. long. 21° 46´,3 O ”
c) i söder av latitudparallellen 59° 27´N,

 

d) i väster av de räta linjer, som successivt sammanbinder följande
geografiska punkter:
13) lat. 59° 27´,0 N o. long. 27° 09´,7 O (Gr.)
14) lat. 59° 47´,8 N o. long. 19° 40´,0 O ”
15) lat. 60° 11´,8 N o. long. 19° 05´,5 O ”
16) Mittpunkten av klippan Märket, lat 60° 18´,4 N o. long. 19° 08´,5 O (Gr.)
17) lat.60° 41´,0 N o. long. 19° 14´,4 O (Gr.).
De linjer, som förenar punkterna 14, 15 och 16 är desamma som är angivna i
”Description topographique de la frontière entre le Royaume de Suède et l´Empire de
Russie d´après la démarcation de l´année 1810 corrigée d´après la revision de 1888”.
Läget av alla de i denna artikel angivna punkterna hänför sig i allmänhet till
brittiska amiralitetets sjökort N:o 2297 av 1872 (med däri införda rättelser intill augusti
1921). Likväl hänförs för vinnande av större noggrannhet punkterna 1-11 till följande
sjökort: finska sjökorten N:o 32 av 1921, N:o 29 av 1920 och ryska sjökortet N:o 742 av
1916 (rättat i mars 1916).
Av vart och ett av dessa sjökort är ett exemplar deponerat i Nationernas
Förbunds permanenta sekretariats arkiv.
II. Ålandsöarnas territorialvatten anses sträcka sig intill ett avstånd av 3 sjömil vid
lågvattenstånd från här ovan avsedda öar, holmar och skär som icke ständigt står under
vatten; likväl skall territorialvattnet ingenstädes anses sträcka sig utanför de i första
momentet av denna artikel bestämda gränslinjerna.
III. Samtliga de öar, holmar och skär, som anges i mom. I, och de territorialvatten som är
bestämda i mom. II, utgör tillsammans den ”zon”, varå följande artiklar äger tillämpning.

Artikel 3.

Ingen anläggning eller operationsbas av militär eller marin art, ingen anläggning
eller operationsbas för militär luftfart, ej heller någon annan anordning avsedd för
krigsändamål får behållas inom den i artikel 2 angivna zonen.
Artikel 4.

Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 7 får icke någon militär land-, sjö- eller
luftstyrka tillhörande någon som helst makt intränga i eller uppehålla sig inom den i artikel
2 angivna zonen. Tillverkning, införsel, transitering och återutförsel av vapen och
krigsmateriel inom densamma är uttryckligen förbjudna.
Följande bestämmelse skall likväl gälla under fredstid:
a) utöver den reguljära polispersonal, som är nödvändig för upprätthållande av
ordning och allmän säkerhet inom zonen och som är organiserad i överensstämmelse med
de allmänna bestämmelser som gäller i den finska republiken, får Finland, därest
utomordentliga omständigheter så kräver, dit införa och där temporärt hålla andra väpnade
styrkor som är strängt nödvändiga för ordningens upprätthållande.

 

b) Finland förbehåller sig likaledes rätten att tid efter annan låta ett eller två av
sina lätta, för övervattenfart avsedda krigsfartyg besöka öarna, och skall dessa fartyg i
sådana fall kunna temporärt ankra i öarnas vatten. Utom dessa fartyg får Finland, därest
särskilda omständigheter av vikt så kräver, i zonens vatten införa och där temporärt hålla
andra övervattensfartyg, vilkas sammanlagda deplacement i intet fall får överstiga 6 000
ton.
Rätt att inlöpa i ögruppen och där temporärt ankra må av finska regeringen icke
medgivas mer än ett krigsfartyg tillhörande varje annan makt.
c) Finland får låta sina luftstridskrafter flyga över zonen, men det är dessa
förbjudet att där landa annat än i fall av force majeure.
Artikel 5.

Förbudet att låta krigsfartyg inlöpa eller uppehålla sig inom den i artikel 2 angivna
zonen inverkar icke på rätten till inoffensiv passage genom territorialvattnen, vilken
passage förblir underkastad gällande internationella bestämmelser och sedvänjor.

Artikel 6.

I krigstid skall den i artikel 2 angivna zonen anses såsom neutralt område och
får icke vare sig direkt eller indirekt begagnas för ändamål, som på något sätt
sammanhänger med militära företag.
Dock skall, i händelse av krig som berör Östersjön, det vara tillåtet för Finland att
med sikte på att säkra respekten för zonens neutralitet temporärt nedlägga minor i
dennas vattenområde och för detta ändamål vidtaga sådana maritima åtgärder, som äro
strängt nödvändiga.
Finland skall omedelbart härom underrätta Nationernas förbunds råd.

Artikel 7.

I. I syfte att ge effektivitet åt den garanti, som förutsättes i inledningen till
denna konvention, skall de Höga Fördragsslutande parterna var för sig eller gemensamt
hänvända sig till Nationernas Förbunds Råd, för att detta måtte besluta vilka åtgärder som
skall vidtagas antingen för att säkerställa upprätthållandet av denna konventions
bestämmelser eller för att hejda kränkningen.
De Höga Fördragsslutande parterna förbinder sig att medverka till de åtgärder,
om vilka rådet i sådant syfte besluter.
Då rådet för fullgörande av denna förpliktelse har att fatta beslut under ovan
angivna förutsättningar, skall de makter, som deltagit i denna konvention, vare sig de är
medlemmar av förbundet eller ej, av rådet kallas att därstädes taga säte. Vid beräkning av
den enhällighet, som erfordras för rådets beslut, skall hänsyn icke tagas till den röst, som
avgives av ombudet för den makt, vilken beskylls för att hava kränkt konventionens
bestämmelser.
Om enhällighet icke uppnås, äger envar av Höga Fördragsslutande parterna rätt
att vidtaga de åtgärder, som rådet må hava tillstyrkt med 2/3 majoritet, beräknad utan
hänsyn till den röst, som avgivits av ombudet för den makt, vilken beskyllts för att hava
kränkt bestämmelserna i konventionen.

8

II. I händelse zonens neutralitet skulle bringas i fara genom en attack
antingen mot Ålandsöarna eller genom ögruppen mot finska fastlandet, skall Finland inom
zonen vidtaga nödiga åtgärder för att hejda och tillbakaslå angriparen, intill dess de Höga
Fördragsslutande parterna i överensstämmelse med bestämmelserna i denna konvention
blir i stånd att ingripa för att åstadkomma att neutraliteten respekteras.
Finland skall omedelbart härom underrätta rådet.
Artikel 8.

Denna konventions bestämmelser skall förbli i kraft, vilka de förändringar än må
vara som kan inträda uti det nuvarande status quo i Östersjön.
Artikel 9.

Nationernas Förbunds Råd ombedes att meddela denna konvention till
förbundets medlemmars kännedom, på det att den rättsliga status, som jämlikt
densammas bestämmelser tillkommer de i Finska republiken såsom integrerande del
ingående Ålandsöarna, må i den allmänna fredens intresse respekteras av alla, såsom
ingående uti de föreskrifter, som erkänns såsom rättesnöre för regeringarnas hand-
lingssätt.
Denna konvention kan med enhälligt samtycke av de Höga Fördragsslutande
parterna föreläggas makt, som icke undertecknat densamma, men vars accession senare
må synas önskvärd, i syfte att sådan makt må i all form tillträda densamma.

Artikel 10.

Denna konvention skall ratificeras. Protokoll över den första deponeringen av
ratifikationer skall upprättas, så snart flertalet av de makter, som undertecknat
konventionen, Finland och Sverige inbegripna i detta flertal, blir i tillfälle att skrida till
deponering.
Konventionen skall träda i kraft för varje makt, som undertecknat densamma,
eller till densamma ansluter sig, ifrån tiden för deponeringen av sagda makts ratifikation
eller adhesionsakt.
Deponeringen av ratifikationerna skall äga rum i Genève hos Nationernas
förbunds permanenta sekretariat; eventuella adhesionsakter skall likaledes där
deponeras.
Till bekräftelse härpå har de befullmäktigade ombuden undertecknad denna
konvention och försett densamma med sina sigill.
Som skedde i Genève den tjugonde oktober nittonhundratjugoett i ett enda
exemplar, som skall förbliva deponerat i Nationernas förbunds permanenta sekretariats
arkiv och varav bestyrkt avskrift genom sekretariatets försorg skall tillställas var och en av
de makter, som undertecknat densamma.
(L.S.) Trautmann (L.S.) Jean Gout
(L.S.) H.A.Bernhoft (L.S.) J.D.Gregory
(L.S.) Wenck (L.S.) A. Ricci-Busatti
(L.S.) Ant. Piip (L.S.) M. Walters
(L.S.) ET Enckell (L.S.) S. Askenazy
(L.S.) R. Erich (L.S.) Eric Trolle
(L.S.)Carl Enckell (L.S.) E.Marks von Würtemberg

Tillbaka