1921b Ålandsöverenskommelsen i Nationernas förbunds råd

1921

ÅLANDSÖVERENSKOMMELSEN
PROTOKOLL VID NATIONERNAS FÖRBUNDS RÅDS 17:E MÖTE

27 JUNI 1921.

1. Finland, som är beslutet att säkerställa och garantera Ålandsöarnas
befolkning bevarandet av dess språk, dess kultur och dess lokala svenska traditioner,
förbinder sig att utan dröjsmål införa följande garantier i självstyrelselagen för Ålandsöarna
av den 7 maj 1920:
2. Landstinget och kommunerna på Åland skall under inga
omständigheter vara förpliktade att upprätthålla eller understöda andra skolor än sådana i
vilka undervisningsspråket är svenska. I statens undervisningsanstalter skall
undervisningen likaledes ges på svenska språket. Utan berörda kommuns samtycke får
undervisning i finska språket icke ske i primärskolor som får understöd av stat eller
kommun.
3. Då på Åland belägen fastighet försäljs till en person som inte har sin
laga hemort i landskapet, har varje person som har laga hemort i landskapet ävensom
Landskapsnämnden eller den kommun i vilken fastigheten är belägen rätt att återköpa
fastigheten till ett pris som, om enighet inte nås, skall fastställas av häradsrätten med
beaktande av gällande pris.
Detaljbestämmelser skall fastställas i en speciell lag rörande återköpsförfarandet
och om företrädesrätt vid flera anbud.
Denna lag får inte ändras, tolkas eller upphävas under andra villkor än de som
gäller för självstyrelselagen.
4. Personer som inflyttar till Ålandsögruppen och åtnjuter medborgarrätt i
Finland, skall inte förvärva rösträtt i kommun eller landskap före fem år av laglig hemvist.
Såsom inflyttad i denna mening skall icke anses en person, som tidigare under minst fem
år haft sin laga hemort på Ålandsöarna.
5. Ålandsöarnas landshövding skall utnämnas av Finska republikens
president i samråd med Ålandsöarnas Landstings ordförande. I händelse en
överenskommelse dem emellan icke kan nås, skall Republikens President till
landshövding utse en person inom en förteckning på fem kandidater, vilka föreslås av
Landstinget och har de förutsättningar som krävs för en god förvaltning av öarna och för
statens säkerhet.
6. Ålandsöarna skall ha rätt att för sitt bruk använda 50 % av grundskatte-
inkomsten utöver de inkomster som anges i Artikel 21 Självstyrelselagen.
7. Nationernas Förbunds Råd skall övervaka tillämpningen av dessa
garantier. Finland skall till Nationernas Förbunds Råd, tillsammans med sina
anmärkningar, vidarebefordra alla klagomål eller framställningar från Ålands Landsting
som berör tillämpningen av ifrågavarande garantier, och Rådet bör, i det fall frågan är
av juridisk karaktär, rådfråga den permanenta Internationella domstolen.
Rådet godkände enhälligt villkoren i denna överenskommelse, och beslöt foga
den till sitt beslut av den 24 juni.