1921a Nationernas förbunds råds beslut om Åland

1921
ÅLANDSBESLUTET

PROTOKOLL VID NATIONERNAS FÖRBUNDS RÅDS 14:E MÖTE 24 JUNI 1921

1. Suveräniteten över Ålandsöarna erkännes tillhöra Finland;
2. Likväl kan världsfreden, de framtida goda förbindelserna mellan Finland och
Sverige, och öarnas egen välgång och lycka icke säkras med mindre
(a) särskilda ytterligare garantier ges för öbornas skydd; och med mindre (b)
arrangemang vidtas för ögruppens icke-befästande och neutralisering.
3. De nya garantierna, vilka bör införas i självstyrelselagen, bör särskilt avse att
bevara det svenska språket i skolorna, att bevara jordegendomen i öbornas händer, att
inom rimliga gränser begränsa rösträtten för nyinflyttade, samt att säkerställa utnämning
av en landshövding som har befolkningens förtroende.
4. Rådet har funnit att dessa garantier komme att vara mest ägnade att uppfylla sitt
ändamål ifall de diskuteras och överenskommes mellan representanterna för Finland och
för Sverige, om nödvändigt genom medhjälp av Nationernas Förbunds Råd. I
överensstämmelse med Rådets önskan har de två parterna beslutat eftersträva en
överenskommelse. Ifall deras försök skulle misslyckas, skall Rådet självt bestämma de
garantier som enligt dess uppfattning skulle införas genom ett tillägg i självstyrelselagen
av den 7 maj 1920. I varje händelse kommer Nationernas Förbunds Råd att övervaka att
garantierna tillämpas.
5. En internationell överenskommelse beträffande ögruppens icke- befästande
och neutralisering bör, såväl för det svenska folket som för alla berörda länder, garantera
att Ålandsöarna aldrig kommer att utgöra någon källa till fara ur militär synpunkt. För
detta ändamål bör 1856 års konvention ersättas med en mer vidsträckt överenskommelse
som garanteras av alla berörda makter, Sverige inbegripet. Rådet anser att denna
överenskommelse till sina huvuddrag skall stå i konformitet med det svenska förslaget
till överenskommelse om neutralisering av öarna. Rådet ger i uppdrag åt
generalsekreteraren att ombedja de berörda regeringarna att utse vederbörliga
befullmäktigade ombud för att diskutera och sluta den föreslagna överenskommelsen.

Tillbaka