1856 Konventionen om demilitarisering av Ålandsöarna

1856

DEMILITARISERINGSFÖRDRAGET

Konvention mellan Frankrike, Storbritannien och Ryssland om Ålandsöarna, sluten

i Paris den 30 mars 1856.
(Samtida översättning, Helsingfors hos J. Simelii arvingar, 1856)
I Guds den Allsmäktiges namn.
Hans Majestät Kejsaren av Ryssland, Hans Majestät Fransmännens Kejsare och
Hennes Majestät Drottningen av förenade Konungariket Storbritannien och Irland,
önskande att till Östersjön utsträcka den emellan Dem så lyckligen återställda enigheten i
Orienten, samt därigenom betrygga den allmänna fredens välgärningar, hava beslutat att
ingå en konvention och i sådant ändamål till fullmäktige utnämnt:
Hans majestät Kejsaren av Ryssland: Greve Alexis Orloff (titlar) , och Baron
Filip Brunnow (titlar)
Hans Majestät Fransmännens kejsare: Greve Alexander Colonna-Walewski (titlar);
och Baron Frans Adolf Bourqueney (titlar),
Hennes Majestät Drottningen av förenade Konungariket Storbritannien och Irland:
Greve Georg Wilhelm Fredrik Clarendon, (titlar), och Baron Henrik Richard Carl Cowley
(titlar),
vilka, sedan de utväxlat sina i god och giltig form befunna fullmakter,
överenskommit om följande stadganden:
Artikel 1.
Hans Majestät Kejsaren av Ryssland, för att gå deras Majestäter Fransmännens Kejsares
och Drottningens av förenade Konungariket Storbritannien och Irland uttryckta önskan till
mötes, förklarar, att de Åländska öarne icke skola befästas samt att där varken skall
underhållas eller grundläggas något militär- eller marin- etablissement.
Artikel 2.
Närvarande Konvention, bifogad den i Paris i dag undertecknade allmänna traktaten, skall
ratificeras och ratifikationerna utväxlas inom utgången av fyra veckor eller förr, om sig
göra låter.
Till bekräftelse härå hava de respektive plenipotentiärerne undertecknat densamma samt
vidfogat sina sköldemärken.
Avslutad i Paris den trettionde Mars år adertonhundrafemtiosex.
Clarendon Cowley A.Walewski Bourquenay Orloff Brunnow

2
MED GUDS NÅDE
VI ALEXANDER II
KEJSARE OCH SJÄLVHÄRSKARE
ÖVER ALLA RYSSAR,

(titlar), har underrättats om att en gemensam överenskommelse har slutits mellan Oss
och Deras Majestäter Drottningen av Storbritannien och Irland och Fransmännens
kejsare, slutförts och signerats av våra respektive befullmäktigade i Paris den 18/30 Mars
år 1856 gällande Ålandsöarna och vars innehåll ord för ord är som följer:
/Fiat insertio/
På grund härav, och efter att i tillräcklig grad ha undersökt denna Konvention, ha
Vi bifallit, bekräftat och ratificerat liksom Vi också härmed bifalla, bekräfta och ratificera för
hela Vår regeringstid, givande Vår Kejserliga löfte för Oss, Våra arvtagare och Våra
efterträdare att allt som föreskrivs i sagda konvention skall okränkbart iakttagas och
utföras. Till bekräftelse härav har Vi med egen hand signerat föreliggande Kejserliga
Ratifikation och hava vidfäst Vårt Kejserliga sigill. Givet i Sankt Petersburg, den tredje
april i nådens år ettusenåttahundrafemtiosex och det andra året av Vår regering.
Originalet har egenhändigt underskrivits av Hans Majestät Kejsaren sålunda:

ALEXANDRE

L.S.
Kontrasignerat: Kejsardömets Kansler Greve Nesselrode. Översättningen bekräftas:
Greve Nesselrode.
Utväxlingsprotokoll.
Undertecknade ha sammankommit för att vidtaga med utväxling av Deras
Majestäter Drottningens av Storbritannien och Irland, Fransmännens Kejsares och alla
Ryssars Kejsares Ratifikationer av Konventionen rörande Ålandsöarna, sluten i Paris den
30 mars 1856; – Ratifikationsinstrumenten ha framlagts, och ha, efter undersökning,
befunnits vara riktiga till form och innehåll, varefter utväxlingen har ägt rum.
Till bekräftelse härav ha undertecknade uppsatt detta protokoll och vid detsamma
fäst våra sköldemärken.
Givet i Paris, den tjugosjunde dagen av månaden April år
ettusenåttahundrafemtiosex.
?? Cowley ?? A.Walewski Bourquenay ?? Orloff Brunnow
Anm.: Utväxlingsdokumentet har åtta undertecknare, konventionen sex. Endast ovanstående namn
kan säkert identifieras. De övriga är delvis dolda av sigillen, men ingen underskrift ser ut som
Clarendons.

Tillbaka