Stipendier och understöd

 

Ålands kulturstiftelse delar årligen ut stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning. Ansökningstiden går ut den 15 september och adressen är Ålands kulturstiftelse, Pb  172, 22101 Mariehamn.  Läs mera om våra olika fonder här nedan.

Vänligen notera att stiftelsen inte delar ut studiestipendier.

Ur stiftelsen allmänna fonder delas årligen ut stipendier för vetenskapligt forskningsarbete rörande Åland, dess folk, historia, språk, kultur och natur och för främjande av vitterhet och konst.

Magnus Kåhres fond har till ändamål att stöda vetenskapligt forskningsarbete samt främja vitterhet och konst på det sätt som anges i stadgarna för Ålands kulturstiftelse r.s,. Understöd ur fonden kan även, enligt vad stiftelsens styrelse årligen prövar, till viss del beviljas för enskilda kulturevenemang av allmänt intresse i landskapet. Läs stadgarna till fonden här.

Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond vars ändamål är att främja kultur och traditioner i den åländska skärgården samt litteraturen i anslutning till skärgården och Åland i övrigt. Fonden har tillkommit genom ett testamente av Anni Blomqvist. Läs stadgarna till fonden här.

Konstnären Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur har till ändamål att stöda såväl nyskapande som på traditionen grundat kulturarbete med anknytning till skärgården. Läs stadgarna till fonden här.

Minnesfonden för Elis och Sven Pettersson samt Svea Dahlblom stöder litteratur och forskning med anknytning till Kökar.

Ansökan om medel för forskning och kulturell verksamhet bör innehålla uppgifter om planerat projekt, beräknat behov av understöd och kostnadskalkyl samt uppgifter om tidigare erhållna understöd och inneliggande ansökningar från annat håll.

 

Fonden för åländsk medicinsk forskning har till ändamål att understöda medicinsk forskning rörande Ålands folk. Med medicinsk forskning förstås såväl klinisk som teoretisk forskning samt forskning rörande de livsbetingelser som påverkar människans hälsotillstånd. Läs stadgarna här.  

De av Thure Nordenfelt 25.11.1997 testamenterade medlen för forskning om Huntingtons sjukdom förvaltas av Ålands kulturstiftelses styrelse som en separat del inom stiftelsens Fond för åländsk medicinsk forskning. Vid ansökan om stipendier ur dessa särskilda medel skall bestämmelserna i fondens stadgar följas.

För medicinsk forskning bör ansökan åtföljas av forskningsplan, meritförteckning, förteckning över publicerade arbeten och förteckning över de två senaste årens beviljade forskningsunderstöd och ändamål.

Frågor riktas till sekreterare Alexandra Strömberg på e –postadressen: info[at]kulturstiftelsen.ax

Närmare information ges inför varje ansökningsperiod genom annons i lokaltidningarna.  

 

Aktuellt

Internationella avtal

Stiftelsen har samlat och publicerat de internationella dokument som bildar grunden för Ålands internationella ställning och självstyrelse.

Läs mer om internationella avtal och dokument

 

Anni Blomqvist och skrivarhemmet Strömmen

Blomqvist_Anni_0347_small

Som testamentstagare efter författarinnan Anni Blomqvist förvaltar stiftelsen hennes litterära kvarlåtenskap och upprätthåller hennes hem ”Skrivarhemmet Strömmen” i Simskäla, Vårdö som stipendiebostad sommartid då det även är möjligt att besöka Strömmen.

Läs mer om Strömmen och om hur man kan besöka skrivarhemmet.

 

Ålands kulturstiftelse r.s.

Pb 172

22101 MARIEHAMN